Dịch vụ
EMS phát trong ngày (PTN)

 GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

1. Giới thiệu:

    Dịch vụ PTN là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển các loại tài liệu, vật phẩm, hàng hoá và phát đến địa chỉ người nhận trong cùng ngày gửi hoặc phát theo thời gian thảo thuận với người gởi.

2. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

    - Dịch vụ PTN được áp dụng cho các bưu gửi trong nước.

    - Bưu gửi PTN trong ngày chỉ được trao đổi trong phạm vi các bưu cục cóa mở dịch vụ PTN Trong ngày.

    - Bưu gửi PTN Thỏa thuận được trao đổi tới tất cả các tỉnh, thành phố theo phạm vi phát do các bưu điện tỉnh, thành phố thỏa thuận để áp ứng nhu cầu chuyển phát của người gửi.

3. Phân loại bưu gửi PTN: Bưu gửi PTN được chia làm 2 loại, căn cứ theo nội dung của vật phẩm, hàng hóa:

   - Loại bưu gửi có nội dung là thư, tài liệu ký hiệu là "D".

   - Loại bưu gửi có nội dung không phải là tài liệu (ví dụ: hàng hóa, mẫu hàng, quà biếu...) ký hiệu là "M".

* Kích thước:

   - Kích thước thông thường: bất kỳ chiều nào của bưu gửi PTN không vượt quá 1,5 m và tổng chiếu dài cộng với cho vi lớn nhất (không đo qua chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Kích thước tối thiểu là: 14cm x 9cm.

   - Trường hợp bưu gửi PTN có kích thước lớn hơn kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh. Bưu gửi cồng kềnh chỉ được chấp nhận vận chuyển bằng đường bộ (Tổng công ty có quy định riêng).

* Khối lượng:

   - Khối lượng của bưu gửi PTN không quá 30 kg.

   - Bưu gửi PTN là hàng hóa nguyên khối không thể tách rời có khối lượng lớn hơn 30 kg có thể được chấp nhận với điều kiện kích thước không vượt quá giới hạn thông thường nêu trên. 4

4. Hình thức và thời gian nhận gửi:

4.1 Hình thức nhận gửi: Bưu gửi PTN được nhận gửi tại giao dịch của bưu điện hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu người gửi bằng một trong 2 phương thức sau:

   a. Ký gửi theo hợp đồng: Người gửi ký hợp đồng với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ PTN, có thỏa thuận riêng về việc nhận gửi, phát bưu gửi và phương thức thanh toán cước dịng vụ.

   b. Ký gửi thông thường: Người gửi ký bưu gửi PTN qua Bưu điện và không có hợp đồng thỏa thuận trước. Người gửi thanh toán ngay các khoản cước sử dụng dịch vụ phát sinh.

4.2 Thời gian chấp nhận bưu gửi PTN Trong ngày: Thời gian chấp nhận bưu gửi được xác định trên cơ sở phải đảm bảo chỉ tiêu thời gian phát bưu gửi trong ngày ký gửi.

5. Các dịch vụ đặc biệt sử dụng đối với dịch vụ PTN

a. Các dịch vụ đặc biệt:

   - Dịch vụ "Phát tận tay".

   - Dịch vụ "Báo phát" (chỉ áp dụng đối với bưu gửi PTN Thỏa thuận).

   - Dịch vụ "Khai giá".

b. Người gửi có thể sử dụng đồng thời các dịch vụ đặc biệt đối với bưu gửi PTN.

 

1. Cước dịch vụ PTN trong ngày:

Nấc khối lượng

    Mức cước ( đồng )

PTN nội thị PTN nội tỉnh PTN liên tỉnh đến 300 Km PTN liên tỉnh trên 300 Km
1. Đến 50 gr 6.000 10.000 13.000 14.000
2. Trên 50 đến 100 gr 8.000 13.000 17.000 18.000
3. Trên 100 đến 250 gr 10.000 15.000 22.000 25.000
4. Trên 250 đến 500 gr 13.000 20.000 30.000 33.000
5. Trên 500 đến 1000 gr 16.000 24.000 43.000 48.000
6. Trên 1000 đến 1500 gr 19.000 28.000 52.000 62.000
7. Trên 1500 đến 2000 gr 22.000 32.000 62.000 75.000
8. Mỗi nấc 500gr tiếp theo 1.000 2.000 4.000 6.000
 

2. Cước dịch vụ PTn thoả thuận (1):

Nấc khối lượng  Mức cước ( đồng )
PTN nội tỉnh PTN liên tỉnh đến 300 Km PTN liên tỉnh trên 300 Km
1. Đến 50 gr 7.000 9.500 10.000
2. Trên 50 đến 100 gr 9.000 12.000 13.000
3. Trên 100 đến 250 gr 11.000 16.000 18.000
4. Trên 250 đến 500 gr 14.000 22.000 24.000
5. Trên 500 đến 1000 gr 17.000 31.000 35.000
6. Trên 1000 đến 1500 gr 20.000 38.000 45.000
7. Trên 1500 đến 2000 gr 23.000 45.000 54.000
8. Mỗi nấc 500gr tiếp theo 1.800 3.000 4.500

 

 

DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn